Zapraszamy na strone naszego partnera Wilkszyn.info
 

Regulamin zawodów w indywidualnej jeździe na czas pod nazwą „Śniadanie Mistrzów” w Wilkszynie

Nazwa imprezy:

Śniadanie Mistrzów

Impreza rozgrywana od 2012 roku.

Termin i miejsce

Termin imprezy będzie podany na głównej stronie organizatora www.naczas.com

Przejazd rozegrany zostanie na trasie: Wilkszyn - Pisarzowice - Brzezina - Pisarzowice - Wilkszyn (pętla o długości 15km)

 • - biuro organizatora znajduje się na obiekcie sportowym "Orlik" na ul. Marszowickiej 12; 55-330 Wilkszyn.
 • - odprawa techniczna w biurze wyścigu
 • - Start: Wilkszyn,
 • - Meta: Wilkszyn

Dystans 15 km w ruchu otwartym (małe natężenie ruchu); trasa jest oznaczona; skrzyżowania obstawione przez osoby funkcyjne.

Przejazd zawodnika odbywa się w ruchu otwartym. Oznacza to że, uczestnika obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego ujęte w ustawie "Prawo o ruchu drogowym".

Cel imprezy:

  Popularyzacja sportu kolarskiego

  Promocja Dolnego Śląska, gminy Miękinia i wsi Wilkszyn

Zasady:

Jazda indywidualna na czas (potocznie: czasówka indywidualna) – konkurencja rozgrywana w ramach kolarstwa szosowego.

Impreza polega na jak najszybszym pokonaniu 15 km odcinka.

Zawodnicy startują oddzielnie w 1 minutowych odstępach czasu, w kolejności ustalonej przez organizatora.

Uczestnicy nie mogą jechać parami lub grupami, jazda w drafcie jest zabroniona.

Uczestnictwo

Zawody otwarte, uczestnikami mogą być osoby powyżej 16-go roku życia, posiadający sprawny rower i kask ochronny.

Zawodnika obowiązuje zgłoszenie się, korzystając z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.naczas.com (link do zapisów) oraz dokonania opłaty startowej.

Lista startowa zostanie podana do publicznej wiadomości w piątek o godzinie 20.00

Uczestnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów w celu odebrania numeru startowego. Numer startowy należy przyczepić w dolnej części pleców i zwrócić organizatorowi po zakończeniu zawodów.

Start zawodników odbywa się co 1 min z rampy startowej, przy stacji paliw Gazela ul. Marszowicka w Wilkszynie

Po wystartowaniu pierwszego zawodnika następuje zakaz wjazdu uczestników na trasę, rozgrzewka winna odbywać się w kierunku Wrocławia.

W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek.

Na mecie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub gromadzenia się uczestników zawodów. Zawodnik jest odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. jezdnia nie jest zamknięta podczas wyścigu. Zawodnik jest uznawany jako zwykły użytkownik dróg, obowiązują go przepisy ruchu drogowego.

Po rozpoczęciu wyścigu, rozgrzewkę należy przeprowadzić w kierunku Wrocławia.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach:

Kategoria M oznacza mężczyznę, kat. K oznacza kobietę

 • K0 / M0 - 16 - 18 lat (wymagana pisemna zgoda rodziców)
 • K1 / M1 - 18 - 19 lat
 • K2 / M2 - 20 - 29 lat
 • K3 / M3 - 30 - 39 lat
 • K4 / M4 - 40 - 49 lat
 • K5 / M5 - 50 - 59 lat
 • K6 / M6 - 60 - 69 lat
 • K7 / M7 - 70 - 79 lat
 • K8 / M8 - 80 - 89 lat

Pomiar czasu

Elektroniczny pomiar czasu.

Pomiaru czasu dokonywać będzie: Ultima

Zgłoszenie

Zapisy on-line za pośrednictwem formularza udostępnionego przez organizatora.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 12 czerwca do godziny 24.00.

Link do zapisów znajduje się w nagłówku strony www.naczas.com.

Klasyfikacja i nagrody

Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie. Nagrody dla kategorii wiekowych ustala sponsor lub organizator.

Informacja o nagrodach będzie podana na stronie internetowej organizatora wraz z programem zawodów.

W przypadku zawodów pucharowych, zwycięzcą zostanie zawodnik, który uzyska największą liczbę punktów zdobytych w zawodach zaliczających się do pucharu.

Klasyfikacja drużynowa.

Do klasyfikacji drużynowej wliczone zostaną najlepsze czasy przejazdów 3 zawodników z drużyny. Czasy przejazdów zostaną dodane do siebie, wygra drużyna z najkrótszym czasem przejazdu.

Punktacja indywidualna i drużynowa:

Punkty do Klasyfikacji Generalnej Pucharu Śniadania Mistrzów i drużynowej będą naliczane po zakończeniu każdego wyścigu wg wzoru:

 • punktacja indywidualna = (czas zwycięzcy / czas uczestnika) x 1000 i wynik będzie zaokrąglany w górę.
 • punktacja drużynowa = (czas najszybszej drużyny / czas drużyny) x 1000 i wynik będzie zaokrąglany w górę.

Finansowanie, opłata startowa, ubezpieczenie

Opłata startowa winna wpłynąć na konto organizatora na dzień przed rozegraniem zawodów

Do 12 czerwca 2019 opłata startowa wynosi 65 PLN (płatne przelewem)

Zgłoszenie się w dniu wyścigu: 85 zł (płatne gotówką w biurze zawodów, maks. do godz. 7.30, organizator nie gwarantuje pakietu startowego (poza numerem startowym))

DANE DO WPŁATY:

Nr konta: 50 1020 5558 1111 1678 0290 0339

Odbiorca: Adam Pawlikowski

Tytuł przelewu: Śniadanie, Imię Nazwisko, data zawodów

Organizator nie odpowiada za opóźnienia przekazu pocztowego lub przelewu bankowego, wynikające z winy poczty lub banku.

Pomoc techniczna i medyczna

Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne.

Pomoc medyczną zapewnia organizator.

Dane osobowe

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas spędzony na witrynie, odwiedzane podstrony itp. Dane te wykorzystujemy do analizowania ruchu na stronie, w celu zwiększania jej efektywności, funkcjonalności i atrakcyjności dla Używkownika.

Wizerunek zawodnika

Zgłoszenie i udział w zawodach oznacza zgodę Zawodnika na wykorzystywanie jego wizerunku przez Organizatora lub przez inne podmioty działające na zlecenie lub za zgodą Organizatora, w tym partnerów i sponsorów Zawodów lub współorganizatorów zawodów, na:

 • zwielokrotnianie wizerunku Zawodnika wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,
 • publikowanie, rozpowszechnianie lub umieszczanie wizerunku Zawodnika, także wraz z wizerunkami innych osób, na wszystkich polach eksploatacji, wszczególności w mediach elektronicznych, na stronach internetowych, a także w prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach, plakatach itp.,
 • obrót materiałami i produktami, na których utrwalono ten wizerunek,

bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy.

Zgoda dotyczy wizerunku Zawodnika utrwalonego w szczególności w związku Zawodami, jak i podczas treningu przed zawodami oraz obecności zawodnika na terenie Biura Zawodów i jego okolicy (w dniu zawodów).

Zawodnik wypełniając zgłoszenie oświadcza, że:

 • wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
 • Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych powyżej w niniejszej Zgodzie, w szczególności w celu promocji Zawodnika, Zawodów, innych działań Organizatora lub jego partnerów i sponsorów.
 • zgodę udziela nieodpłatnie, bez konieczności uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Zawodnika

Postanowienia końcowe

Wyścig nie podlega PZKol.

Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione, zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.

Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.

Zawodnik pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie zostanie dopuszczony do wyścigu.

Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy:

Kontakt do organizatora

Dyrektor zawodów Adam Pawlikowski

ul. Wspólna 13

55-330 Wilkszyn

tel. 888 451 614

e-mail: na.czas@op.pl

www.naczas.com